۰۲۱-۲۶۳۰۲۷۲۵

دفتر مرکزی

مدیریت

تلفن تماس: ۰۲۶۳۰۲۷۳۲

پست الکترونیکی: roshan@talylife.com

واحد بازرگانی

تلفن تماس: ۰۲۶۳۰۲۷۳۲

پست الکترونیکی: roshan@talylife.com

مدیریت هتلینگ

تلفن تماس: ۰۲۶۳۰۲۷۳۲

پست الکترونیکی: roshan@talylife.com

نشانی : خیابان بنی هاشم، روبروی بانک سپه، پلاک ۱۴۸، ساختمان روشا، طبقه پنجم، واحد ۲۳

تماس با ما

دفتر مرکزی

مدیریت

تلفن تماس: ۲۶۳۰۲۷۳۲-۰۲۱

پست الکترونیکی: roshan@taly.life

واحد طراحی و تجهیز

تلفن تماس: ۲۶۳۰۲۷۳۲-۰۲۱

پست الکترونیکی: n.ramezani@taly.life

واحد هتلینگ

تلفن تماس: ۲۶۳۰۲۷۳۲-۰۲۱

پست الکترونیکی: a.fathi@taly.life

نشانی : خیابان بنی هاشم، روبروی بانک سپه، پلاک ۱۴۸، ساختمان روشا، طبقه پنجم، واحد ۲۳

ارسال پیام

تماس با ما

دفتر مرکزی

مدیریت

تلفن تماس: ۲۶۳۰۲۷۳۲-۰۲۱

پست الکترونیکی: roshan@taly.life

واحد طراحی و تجهیز

تلفن تماس: ۲۶۳۰۲۷۳۲-۰۲۱

پست الکترونیکی: n.ramezani@taly.life

واحد هتلینگ

تلفن تماس: ۲۶۳۰۲۷۳۲-۰۲۱

پست الکترونیکی: a.fathi@taly.life

نشانی : خیابان بنی هشام، روبروی بانک سپه، پلاک ۱۴۸، ساختمان روشا، طبقه پنجم، واحد ۲۳

ارسال پیام